CONTACT

Webshop logo
Bekijk alle categorieën
Subtotaal:

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MERCATUM

Download in pdf-formaat
Download het Modelformulier voor herroeping

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Artikel 2 - Bereikbaarheid
Artikel 3 - Overeenkomst
Artikel 4 - Prijzen
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Levering
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Gebreken en klachtindiening
Artikel 9 - Geschillen
Artikel 10 -  Houdbaarheid, Conformiteit en Garantie
Artikel 11 - Privacy
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Intellectuele eigendommen
Artikel 14 - Toepasselijk recht/ Bevoegde rechtbank

Artikel 1. Toepassingsgebied
 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 de Onlineapotheek Mercatum.be:


Apotheek Rommel gelegen te Grote Markt 42, 9600 Ronse , tel 055/213584, met als titularis Apr. Heidi Rommel.
Vergunningsnummer APB 454113
Ondernemingsnummer BE 0680374628

en de Koper:
• Iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een bestelling plaatst en de Algemene aankoopvoorwaarden goedkeurt voor het afronden van de aankoop (Art.XII,WER). De koper is de eindverbruiker van het artikel.
De verkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is bepaald door KB 21/01/09, Art 21. Elk geneesmiddel of medisch hulpmiddel moet afgeleverd worden aan de patiënt of aan zijn gemachtigde.
Een patiënt mag een gemachtigde (een vertrouwenspersoon, een thuisverpleegkundige of een naaste, die over zijn of haar mondeling of schriftelijk mandaat beschikt) het akkoord geven om in zijn of haar plaats zijn of haar geneesmiddelen of gezondheidsproducten te bekomen. De verkoop aan artsen en verpleegkundigen van medische hulpmiddelen van toepassing in KB van 18/3/1999 is bepaald in het MB van 18/05/2005 : Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.
Medische hulpmiddelen bestemd voor een professioneel als eindgebruiker zijn enkel leverbaar aan professionelen geautoriseerd door een Riziv-nummer van thuisverpleegkundige, vroedvrouw, arts, kinesitherapeut en tandarts.

Artikel 2. Bereikbaarheid
Je kan onze klantendienst bereiken via

Telefoon : 055/21.35.84
Email : info@mercatum.be
Wij zijn 6 dagen/week telefonisch bereikbaar : maandag: 9 - 12u en 14 -18u
dinsdag: 9 - 12u en 14 -18u
woensdag: 9 - 12u en 14 -18u
donderdag: 9 - 12u     Niet op donderdagnamiddag   
vrijdag: 9 - 12u en 14 -18u
zaterdag: 9 - 12u     Niet op donderdagnamiddag

of
Langskomen:
De openingsuren van de  fysieke apotheek zijn:
maandag: 8.30 - 12.15u en 14u - 18u
dinsdag: 8.30 - 12.15u en 14u - 18u 
woensdag: 8.30 - 12.15u en 14u - 18u
donderdag: 8.30 - 12.15u
vrijdag: 8.30 - 12.15u en 14u - 18u 9 - 12u en 14 - 18u
zaterdag: 8.30u - 12u

Artikel 3.  Overeenkomst
mercatum.be besteedt grote aandacht bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van geneesmiddelen en  medische producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de medische producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde eigenschappen van het product, vb  de kleur, formaat, gewicht,…. kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres. mercatum.be  en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van mercatum.be gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de medische producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Artikel 4. Prijzen
De totaalkost van een product wordt steeds weergegeven in prijzen incl BTW.

Eventuele extra kosten zoals verzendingskosten worden duidelijk vermeld bij de prijs.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
De Koper is de prijs verschuldigd die mercatum.be in haar bevestigingsmail aan de koper heeft medegedeeld. Duidelijke  fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door mercatum.be alsnog worden gecorrigeerd.
De prijzen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn wettelijk vastgelegd door het FAGG.  
Art 4 a. Restorno. De restorno mag niet aanzetten tot overconsumptie van geneesmiddelen. De restorno moet de patiënt rechtstreeks ten goede komen.

Artikel 5. Betaling
Wij aanvaarden de  meest gangbare, geldende internationaal aanvaarde elektronische debetbetaalwijzen, deze staan  vermeld op de website.
De betaling op Mercatum verloopt via Mollie. Hierbij wordt de veiligheid van het afronden van de online betaling gewaarborgd door te voldoen aan alle veiligheidsregels en technologieën.
Na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling onmiddellijk behandeld.
Klopt iets niet in de betaalgegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten.
Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving, dan blijft de onbetaalde bestelling gedurende 14 dagen ’on hold’ staan in afwachting van de betaling, daarna wordt de bestelling indien nog niet betaald, geannuleerd.
Indien na onderlinge overeenkomst en goedkeuring door Mercatum, een levering met betaling na ontvangst wordt toegekend, dan dient de factuur binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen betaald te worden. Bij het uitblijven van deze betaling wordt na het toesturen van 3 aanmaningen zonder succes, het dossier aan een juridisch kantoor overgedragen. Klachtneerlegging  of protesteren van een factuur dient te gebeuren binnen een week na de ontvangst van de goederen.
Facturen worden uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B) na aanmaken van een professioneel account. Om een professioneel account te kunnen aanmaken dient men te beschikken over een geldig RIZIV nummer als  zorgverstrekker of met een geldig BTW nummer.
Consumenten (B2C) kunnen geen professioneel account aanmaken. Een factuur wordt afgeleverd aan de consument (B2C klant )op aanvraag.

Artikel 6. Levering
Mercatum doet er alles aan om zo snel mogelijk te leveren.
Wij verwerken uw bestelling afhankelijk van de beschikbare voorraden bij de leveranciers. 
Medische producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. In geval van doorbestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn die aangegeven wordt door de fabrikant/hoofdleverancier. Indien de levertijd voorzien is een geruime tijd na de besteldatum wordt de klant hiervan per email op de hoogte gebracht.
Mercatum is niet verantwoordelijk voor onleverbare bestellingen veroorzaakt door het feit dat  het product vanuit de leverancier/distributeur niet leverbaar is of uit de handel werd genomen. In het geval dat een door u besteld product (tijdelijk) niet meer verkrijgbaar zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen tien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product eventueel terug beschikbaar is of indien het product definitief uit de handel genomen is, stelt Mercatum u het meest gelijkaardige prijs/kwaliteit product voor.

Mercatum levert de goederen via Bpost. Voor bestellingen die niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een dossier geopend en een onderzoek ingesteld bij BPost wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. 
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument van zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen.

Artikel 7. Herroepingsrecht
De consument beschikt over een termijn van 14 dagen volgend op de dag van de levering, om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen of zonder gevolg van boetes, te herroepen, conform het herroepingsrecht ,art VI.47 WER.Van zodra de consument heeft aangegeven de overeenkomst te willen herroepen, beschikt hij over een nieuwe termijn van 14 dagen om het goed terug te sturen.
Wanneer een herroepingsrecht bestaat, zijn de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI.49, § 1 van toepassing. 
Om het herroepingsrecht  snel en correct uit te oefenen, kan je het het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar info@mercatum.be of naar Mercatum Grote Markt 42, 9600 Ronse. 
Gelieve indien mogelijk de goederen in originele staat, ongeopend en met alle bijhorende fiches, documentatie en/of accessoires terug te sturen naar info@mercatum.be of naar Mercatum Grote Markt 42, 9600 Ronse. 
Mercatum stuurt  per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping binnen de 3 dagen nadat we de bestelling terug ontvangen hebben of hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst. Mercatum vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, of in geval van verkoop tot wanneer de onderneming alle goederen heeft teruggekregen.De consument moet de kosten van het terugzenden van de goederen dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen.

Er zijn wettelijke uitzonderingen voorzien in het herroepingsrecht overeenkomstig art VI.53 WER, meerbepaald in volgende omstandigheden verliest de consument zijn herroepingsrecht:
4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
De uitoefening van het herroepingsrecht wat geneesmiddelen betreft is dus enkel mogelijk voordat de geneesmiddelen worden verzonden, alsook de modaliteiten ervan, behalve wat geneesmiddelen betreft die een gebrek vertonen. Art 29, KB 2009 . Verzonden geneesmiddelen kunnen dus niet teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek; indien noodzakelijk kan voor de medische hulpmiddelen dezelfde waarschuwing voorzien worden.

Artikel 8. Gebreken en klachtindiening
Na ontvangst van de bestelling is het de klant aangeraden om de goederen te controleren als deze conform de bestelling zijn en een vastgesteld gebrek zo spoedig mogelijk te laten weten.  Bij gebrek, schade of niet-conformiteit  dient Mercatum op de hoogte te  worden gebracht via email op info@mercatum.be. De meldingstermijn van een gebrek bij een levering is 2 maanden vanaf het ontdekken van het gebrek.
Indien het herroepingsrecht  kan worden ingeroepen, dient een retourzending via Bpost opgestuurd te worden. De consument moet de kosten van het terugzenden van de goederen dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen.
Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar Mercatum en een retour document aanvragen via info@mercatum.be Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Mercatum binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Mercatum betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.  
Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het herroepingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

Artikel 9.  Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bij Mercatum doen we er alles aan om je klacht zelf te behandelen en recht te zetten.
Als de klacht niet leidt tot een oplossing kan de consument de zaak voorleggen bij de geschillencommissie via het Belgische ODR Platform.
Het ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) bestaat uit een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers vinden er alle informatie over de mogelijkheden om hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Consumenten én ondernemingen kunnen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting van de Europese Commissie
bereikbaar via deze link http://ec.europa.eu/odr/
Een geschil wordt door de Europese Commissie voor geschillenbeslechting in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Artikel 10.  Houdbaarheid, Conformiteit en Garantie
Mercatum garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de verwachtingen die genoteerd staan in de omschrijving van het product.
Mercatum garandeert ook dat zij voldoen aan alle opgelegde wetten inzake conformiteit en kwaliteitscontroles van een product.
De wettelijke waarborg van conformiteit is van toepassing.
De koper dient voor de minimale houdbaarheidsdatum te behouden, het product te bewaren op de gepaste wijze aangeduid op de labeling (bewaaromstandigheden) van het product en is slechts geldig zolang de verpakking ongeopend blijft.
Voor zaken dien niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de Koper Mercatum  hiervan uiterlijk binnen de acht werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Artikel 11. Privacy
De apotheker is verbonden aan het beroepsgeheim voor alle informatie die de apotheker krijgt door de uitoefening van zijn beroep. (Art.458, Strafwetboek, deontologische code, art.98)
Mercatum houdt zich aan de  strenge Europese wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) inzake privacy en gegevensbescherming. 
De patiënt/klant kan ten alle tijde  verwerkte gegevens wijzigen of verwijderen. 
Bij Mercatum wordt heel voorzichtig omgesprongen met patiënt/klantgegevens, ze worden uitsluitend gebruikt binnen Mercatum. We behandelen alle patiënt/klantgegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor uw privacy. Zie ook ons Privacybeleid.
(Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27april 2016) Art29, KB 2009, deontologische code, art 99)
Mercatum neemt de nodige maatregelen om het internetverkeer te beveiligen.

Artikel 12. Overmacht
In geval van overmacht is de onlineapotheek Mercatum niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Mercatum is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Mercatum. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet 
octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Mercatum, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.
 

Artikel 14. Toepasselijk recht/ Bevoegde rechtbank
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor elk geschil die verband houdt met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mercatum of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
  

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of medische medische producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.Mercatum behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Mercatum en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Mercatum kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

ONZE TROEVEN

 • Meer dan 30.000 artikelen op voorraad
 • Bestel heel eenvoudig 24/24h
 • Snel geleverd, bij u thuis of op afhaalpunt
 • Gratis verzending vanaf €140
 • Uw trouw wordt beloond
 • Permanent scherpe prijzen
favorite heart iconMijn favorietenlijst

Online apotheek voor de ganse familie

Apotheek

Ontdek de unieke Umami geuren

Umami

Mondhygiëne, voor iedereen, voor elke leeftijd

Mondhygiëne

Gezondheidsblog

Lees onze blogs

Caudalie Resveratrol Serum Actie

Caudalie

Doucheolie die de huid beschermt

Eucerin

 • PayPal
 • Payconiq
 • Mastercard
 • Bancontact/Mistercash
 • Visa
 • Maestro
 • iDeal
 • Belfius
 • ING HomePay
 • AXA
 • KBC-CBC Online
 • BNP Paribas
 • Sofort Banking
 • Overschrijving
 •        
 • logo bpost
 • logo dpd